Расположливи институции
Фонд за здравствено осигурување - Штип
Фонд за здравствено осигурување - Охрид
Агенција за катастар на недвижности - Штип
Агенција за катастар на недвижности - Охрид
Централен регистар на Република Македонија
Фонд за здравствено осигурување - Битола
Агенција за катастар на недвижности - Битола
Министерство за транспорт и врски - Сектор за патен сообраќај и инфраструктура
Клиничка болница Д-р Трифун Пановски - Битола
Агенција за вработување на Република Македонија - Скопје
Министерство за внатрешни работи - Скопје
Фонд за здравствено осигурување - Скопје

Расположливи Услуги/Сектори